Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / ET Special | Inleiding

ET Special | Inleiding

ET-regeling

We werken in Nederland veel met extraterritoriale werknemers. Daar gelden diverse regelingen voor. In deze artikelenserie, belichten we de belangrijkste regelingen die voor deze groep werknemers, hun werkgevers en de intermediairs gelden. In deze regelingen delen voor die sterk op elkaar lijken, maar in hun toepassing en uitwerking toch verschillen. Verwarring en fouten liggen dan op de loer met het risico van boetes, nabetalingen, mogelijk het intrekken van vergunningen en dergelijke. Dat willen we niet. Daarom benoemen we ook een paar punten in de regelingen die leiden tot verwarring.

We willen hier een aantal regelingen en regels behandelen:

 • ET-regeling
  1. Het fiscale kader
  2. Aanvullende regels in de uitzend cao’s
  3. De uitwerking; Interpretatierapport 2017-223b van SNA
  4. Welke grondslag voor uitbetaling van vakantie- en feestdagen
 • Regels rondom inhoudingen en verrekeningen
 • 30% regeling
 • Kennismigrantenregeling
 • Meldingsplicht

De ET-regeling

De regeling voor extraterritoriale kosten (de ET-regeling) is een regeling die in de uitzendbranche veel wordt toegepast. Met name aan de onderkant van het loongebouw. Dus overtredingen van Wet Minimumloon en Minimum Vakantiegeld zijn zo gemaakt.

Het is een fiscale regeling die ook in de uitzend-cao op bepaalde punten verankerd is. Omdat de kern van de regeling bestaat uit het inleveren van belast loon in ruil voor een onbelaste vergoeding, is de regeling omgeven met veel voorwaarden en regels. Regels die zowel door de belastingdienst als door cao-partijen worden gehandhaafd. Want behalve fiscale regels zijn er ook in de ABU en de NBBU-CAO bijzondere regels opgenomen voor de ET-regeling.

Wat gaat er mis?

Vanwege de complexiteit van de regeling zien we veel mis gaan. Vaak gebeurt dat omdat

 • de basis van de regeling niet begrepen worden
 • het niet goed ingeregeld is in de systemen
 • Medewerkers die met de uitvoering zijn belast niet goed zijn opgeleid.

We zien ook dat bij controles van SNCU of ISZW juist de gebrekkige toepassing van de ET-regeling leidt tot dure en tijdrovende herstelacties en boetes.

We bespreken eerst de basis (link naar hoofdstuk 2a). Belangrijke punten zijn daarin dat het realistisch moet zijn, dat het om toekomstig loon gaat, dat werkgever en werknemer de gevolgen van hun beslissing moeten nemen en dat dwingendrechtelijke bepalingen niet overtreden mogen worden. Dus heldere een vooraf gesloten overeenkomst, accepteren dat door uitruil de basis voor mogelijke uitkeringen uit hoofde van sociale wetten verlaagd worden, niet onder Wml en werkelijke gemaakte kosten die noodzakelijk zijn voor het werk. Die werkelijk gemaakte kosten zijn belangrijk. Wij komen heel vaak tegen dat de e.t. kosten berekend worden als vooraf vastgestelde aftrekpost op het loon. Voor calculatorisch werken kan, maar alleen als bij de eindafrekening werkelijke kosten berekend worden.

Hoofdstuk 2b is het interpretatierapport van SNA. Daar staat de e.t. regeling praktisch en in detail uitgelegd.

Tot slot bespreken we in hoofdstuk 2c een probleem over grondslag voor uitbetaling van vakantie- en feestdagen. We zien dat regelmatig fout gaan, met name omdat de begripsbepaling in de cao voor uitzendkrachten niet helder is.

Regels rondom inhoudingen en verrekeningen

In hoofdstuk 3 bespreken we een aantal regels rond inhoudingen en verrekeningen. Dit is in het kader van de ET-regeling van belang, omdat het niet goed toepassen daarvan er snel toe leidt dat onder minimumloon en/of minimum vakantiegeld wordt betaald. Immers, toepassing van de e.t. regeling leidt er vaak toe dat op Wml wordt betaald.

De 30% regeling

De 30% regeling is voor werknemers met een specifieke deskundigheid die schaars voorkomen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Toepassing vinden we dus vooral hoger in het loongebouw.

Het is een fiscale regeling en het betreft een bijzonder forfait: de extraterritoriale kosten worden geacht 30% van het loon te bedragen. Werknemers mogen 30% van het loon uitruilen en genieten als een onbelaste gerichte ET-kostenvergoeding. Het is uiteraard niet verplicht om de regeling toe te passen. De e.t. regeling en de 30% regeling worden vaak met elkaar verward. De e.t. regeling heeft leentjebuur gespeeld bij de 30% regeling. Daarom komen sommige elementen in beide regelingen voor. Maar ze zijn echt heel anders. (Zie 30%-regeling en de vergoeding voor extraterritoriale kosten)

De Kennismigrantenregeling

(Link naar Hoofdstuk 5) bespreekt de kennismigrantenregeling. De kennismigrantenregeling is hier relevant omdat veel Intermediairs die ook de 30% regeling toepassen hiermee te maken hebben. De regeling kent veel elementen die overeenkomen met de 30% regeling, maar er zijn ook essentiële verschillen. Dus oplettendheid is vereist. De kennismigrantenregeling regelt versneld het verblijfsrecht en tewerkstellingsvergunning voor hoog opgeleiden burgers die niet uit een EU/EER/CH-land komen en voldoen aan de gestelde minimale salariseisen. Alleen werkgevers die bij de IND als erkend referent geregistreerd staan kunnen zelf aanvragen voor deze regeling bij de IND indienen. Er kan ook gebruik gemaakt worden van een Payroller die erkend referent is en die de kennismigrant voor de inlener in dienst neemt. (Zie Kennismigrantenregeling)

Meldings- en controleplicht buitenlandse dienstverrichters

De meldingsplicht is per 1 maart 2020 effectief. Iedere buitenlandse werknemer in dienst bij een in het buitenland gevestigde werkgever die in Nederland gaat werken moet aangemeld worden. Dit geldt ook voor ZZP’ers die in het buitenland gevestigd zijn en in Nederland werkzaamheden verrichten in specifieke sectoren. Meldingen die gedaan dienen te worden via www.postedworkers.nl dienen door de opdrachtgever van de melder gecontroleerd te worden. Dat houdt daarmee in dat betrokken partijen, de buitenlandse leverancier (meldingsplicht), de (eind)opdrachtgever en de Nederlandse of buitenlandse intermediair (controleplicht) te maken krijgen met deze nieuwe wet- en regelgeving. Hier leggen we uit hoe het werkt, wie waarvoor verantwoordelijk is en wat de gevolgen zijn van onachtzaamheid en fouten. Dit bespreken we in Meldingsplicht buitenlandse dienstverrichters.

We kijken uit naar uw ervaringen en laat deze vooral achter als comments, zo kunnen we er allemaal van leren.

Plaats een bericht