Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Sociale Voorzieningen / Wet tegemoetkomingen loondomein (LIV en LKV) per 2021

Wet tegemoetkomingen loondomein (LIV en LKV) per 2021

Wet tegemoetkomingen loondomein (LIV en LKV) per 2021

De nieuwste versie van het Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is gepubliceerd. In deze nieuwe versie zijn een aantal wijzigingen opgenomen, met name over de uurlonen. Deze zijn belangrijk voor uw aanspraak op subsidie uit hoofde van de LKV en de LIV. In dit artikel een toelichting op de Wtl en de wijzigingen hierop voor 2021

Algemene informatie

Sinds 01 januari 2017 is de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) van kracht gegaan. In deze wet staan drie verschillende tegemoetkomingen in de loonkosten voor de werkgevers. Door middel van deze tegemoetkomingen, is het voor een werkgever makkelijker om iemand in dienst te nemen of te houden die een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt heeft.

De Wtl bevat de volgende drie tegemoetkomingen:

  1. Lage-inkomensvoordeel (LIV);
  2. Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon; en
  3. Loonkostenvoordeel (LKV).

De werkgever hoeft voor de eerste twee tegemoetkomingen geen aanvraag in te dienen, aangezien deze automatisch berekend door de Belastingdienst. Dit wordt gedaan op basis van de loonaangiften die voor de werknemers de voor de LIV-regeling in aanmerking komen. Hierbij is het van groot belang dat het aantal verloonde uren correct in de loonadministratie wordt ingevuld. Mochten de gegevens namelijk niet correct zijn in de loonaangifte, dan loopt de werkgever het risico dat er gedeeltelijk of geheel geen LIV wordt uitbetaald. Controleer dus uw loonpakket en invoer hierop.

Met betrekking tot het loonkostenvoordeel (LKV) is er een kopie doelgroep-verklaring LKV nodig van de werknemer. De werknemer is niet verplicht deze verklaring op te vragen. De doelgroep-verklaring LKV kan enkel aangevraagd worden als de werknemer onder één van de vier doelgroepen valt, namelijk:

  • Oudere werknemers (vanaf 56 jaar);
  • Arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen;
  • Werknemers uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden; en
  • Arbeidsgehandicapte werknemers die herplaatst worden.

Als de werknemer binnen één van deze vier doelgroepen valt, dan dient de werknemer binnen 3 maanden na indiensttreding de verklaring aan te vragen bij het UWV of bij de gemeente.
De werkgever kan enkel LKV aanvinken in de aangiften loonheffingen, zodra er een verklaring ontvangen is. De tegemoetkoming wordt, net zoals bij de LIV, berekend aan de hand van de aangiften loonheffingen. Ook hier geldt dat het aantal uren per loontijdvak ingevuld dient te zijn.

De Belastingdienst stuurt voor alle drie de tegemoetkomingen uiterlijk 31 juli de definitieve berekening, waarna de tegemoetkoming binnen 6 weken uitbetaald wordt.

Wijzigingen per 01 januari 2021

Per 01 januari 2021 zijn er aantal wijzigingen opgenomen in het Kennisdocument Wtl, namelijk:

  • Aanpassing van de tarieven in artikel 3.2 Wtl;
  • Indexering van de uurloongrenzen LIV (zie onderstaande tabel); en
  • Wijziging bedragen en jaartallen in de volgende paragrafen: 1.2, 2.1, 2.3, 2.5, 2.12, 2.13, 3.1, 3.2 en 3.4
Koppeling WMLUurloongrens 2020Uurloongrens 2021
100%€ 10,29 euro€ 10,48 euro
125%€ 12,87 euro€ 13,12 euro

*Indexering uurloongrenzen per 01 januari 2021

Plaats een bericht