Home / Blogs, Specials en Opinie / Wat moet je weten over Private Aanvulling WW en WGA?

Wat moet je weten over Private Aanvulling WW en WGA?

Private Aanvulling WW en WGA

Het zal u vast niet ontgaan zijn als uitzendonderneming: De uitzendbranche is gaan deelnemen aan de Private Aanvulling WW en WGA (PAWW).

De PAWW regeling is een branche-overschrijdende regeling voor private aanvulling WW en WGA. Enerzijds een aanvulling op uitkering (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt en anderzijds als een verlenging van de WW-uitkering. Deze is enige jaren geleden verlaagd van 38 maanden naar 26 maanden.

Bedrijven en sectoren die meedoen aan de PAWW-regeling zijn onder andere Philips, NS, Bakkers, Slagers tot werknemers in de Industrie, Zorg, Metaal, Bouw, Supermarkten en Schoonmaak. In december 2020 is voor zo’n 2,2 miljoen werknemers aangifte gedaan.

Ook de uitzendbranche neemt nu per 1 augustus 2022 deel aan deze regeling. De uitzendbranche is nu opgenomen in de werkingssfeer van de verzamel-cao PAWW. Dit is een algemeen verbindend verklaarde cao.

De PAWW is dus bedoeld als een private aanvulling van een uitkering en de werknemer kan er een beroep op doen:

 1. Bij arbeidsongeschiktheid
  a. Als de werkgever aangesloten is bij Stichting PAWW
  b. als de loongerelateerde WGA uitkering binnenkort stopt
 2. Bij ontslag
  a. als de werknemer minimaal tien jaar heeft gewerkt
  b. als de laatste werkgever bij Stichting PAWW was aangesloten toen de werknemer ontslag kreeg
  c. als de werknemer aansluitend op dat dienstverband een WW-uitkering ontvangt
  d. als de werknemer na afloop van de WW-uitkering nog werkloos is
  e. als de WW binnenkort stopt.

Uiteraard zijn er meer regels en voorwaarden maar het geeft een idee van de situaties waarin werknemers rechten kunnen ontlenen aan de PAWW en dan lijkt hier niet direct een aansluiting te zijn met de traditionele uitzendkracht met relatief kortlopende dienstverbanden.

De regeling kan wel nuttig zijn in situaties waarbij werknemers via uitzendondernemingen deelnemen aan bijvoorbeeld re-integratie of van “werk-naar-werk”-trajecten. In zo’n situatie kan de uitzendonderneming de laatste werkgever zijn en kan een werknemer hier rechten aan ontlenen.

De financiering van de Private Aanvulling WW en WGA

Voor de financiering van de PAWW wordt een werknemerspremie geheven van 0,2% (2022). De werkgever houdt de verplichte bijdrage van 0,2% in op het brutoloon van de werknemer en draagt het af aan de Stichting PAWW.
Het brutoloon is het loon uit kolom 3 (loon in geld) van de loonstaat met als maximum het premieloon werknemersverzekeringen (2022 max dagloon € 228.76).
ABU en NBBU hebben in hun cao’s opgenomen dat de uitzendkracht verplicht gecompenseerd wordt door de uitzendonderneming voor de inhouding PAWW. De compensatie wordt toegekend door middel van een opslag op het brutoloon ter hoogte van het actuele premiepercentage 0,2% (2022) .
Er is op dit moment er geen algemeen verbindend verklaring van de uitzend-cao. De verplichting tot compensatie geldt nu voor ABU en NBBU leden en ondernemingen die via het zogenaamde incorporatiebeding de meest recente cao-uitzendkrachten van toepassing hebben verklaard in de uitzendovereenkomst.

Private Aanvulling WW en WGA registratie en aangifte.

Voor registratie hoeft u zelf niet het initiatief te nemen. De Stichting PAWW stuurt u een brief per post. Deze brief zou eind augustus verstuurd zijn dus deze zou u gehad moeten hebben. Als u meerdere B.V.’s hebt dan moeten ze apart aangemeld worden. Na aanmelding kunt u, als dat van toepassing is, uw administratiekantoor machtigen. U kunt ook, als u meerdere loonheffingsnummers hebt, één van de accounts tevens als administratiekantoor te registreren.
U kunt periodiek, nl. 4-wekelijks, maandelijks of per kwartaal, aangifte doen over de voorafgaande periode. Het niet aanmelden of het niet aangeven kan uiteindelijk tot boetes leiden.

Inrichting van de loonadministratie

De loonadministratie moet ingericht worden op de verwerking. Daar is al een goede blog over geschreven die u hier kunt lezen. De compensatie PAWW valt ook in het brutoloonbegrip. De bijdrage PAWW berekent men over het loon inclusief de compensatie PAWW. De compensatie PAWW wordt berekend over het loon exclusief compensatie PAWW. De compensatie en de bijdrage zijn dus niet exact gelijk, maar in de praktijk is het verschil miniem tot verwaarloosbaar.

Hoe maakt een (ex)werknemer gebruik van de PAWW regeling

Bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid krijgt de werknemer eerst recht op uitkering via het UWV. Als de uitkeringsperiode voorbij is dan kan een recht ontstaan op een PAWW uitkering. Dat bepaald men door de vraag of de laatste werkgever aangesloten was bij de SPAWW. Daarom verloopt de overstap van UWV naar Stichting PAWW niet automatisch. Een maand voordat uw WW- of WGA-uitkering afloopt is het mogelijk een PAWW-uitkering aan te vragen. Uiterlijk 3 jaar na beëindiging van de WW vervalt het recht op de PAWW-uitkering. Het vraagt dus wel wat kennis van zaken voor de betrokken werknemer om ook tot de aanvraag te komen.

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via ons contactformulier of ons e-mailadres contact@bureaucicero.nl. Wilt u liever iemand telefonisch spreken? Dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer +31(0)38 720 08 21.

Bron: Whitepaper Verlenging en veranderingen in de PAWW – Stichting PAWW

Plaats een bericht