Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / ABU NBBU / Nieuwe CAO voor uitzendkrachten voor leden van de ABU en de NBBU

Nieuwe CAO voor uitzendkrachten voor leden van de ABU en de NBBU

Nieuwe CAO voor uitzendkrachten - 1 april 2024 tot en met 6 januari 2025

De vakbonden FNV/CNV Vakmensen/De Unie en de brancheorganisaties ABU en NBBU hebben een akkoord bereikt over de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten voor 2024.
Deze nieuwe CAO loopt van 1 april 2024 tot 6 januari 2025. Voor de nieuwe cao zal ook een verzoek tot algemeenverbindendverklaring worden ingediend.

In het onderhandelingsakkoord zijn de volgende wijzigingen aangekondigd:

  • De nieuwe pensioenregeling met beoogde ingangsdatum 1 januari 2026 wordt in de cao vastgelegd;
  • De tekst m.b.t. de opeisbaarheid van de transitievergoeding tot 12 maanden na einde dienstverband wordt verduidelijkt.

Nieuwe CAO voor uitzendkrachten Wijzigingen rond 1-1-2025:

  • Er komt per 1 januari 2025 een regeling voor de inhouding van de huisvestingskosten van arbeidsmigranten op basis van een Prijskwaliteitsysteem (PKS). In grote lijnen komt deze regeling erop neer dat de inhouding voor huisvesting bij uitzendkrachten met een loon tot 140% van het minimumloon wordt gemaximeerd op basis van het PKS. Voor uitzenders die aangeven dat zij het PKS op dat moment (nog) niet geïmplementeerd hebben geldt dat de maximale in rekening te brengen kosten voor huisvesting 20% van het WML bedragen.
  • Een negatieve rekening-courant, ontstaan doordat de uitzendkracht onvoldoende verdiende om de verschuldigde bedragen volledig van het loon af te trekken, dient vanaf 30-12-2024 te worden gecompenseerd. Dit betekent dat er niet meer op een later tijdstip mag worden verrekend of ingehouden. Dit is alleen anders als uit schriftelijke stukken blijkt dat de compensatie redelijkerwijs niet voor rekening van de werkgever kan komen.
  • Het artikel van de inkomensgarantie wordt aangescherpt met de verplichting een voorschot te betalen waarmee ten minste een bedrag ter hoogte van het voltijds minimum(jeugd)loon per week wordt bereikt.
  • Van de uitzendkracht mag niet worden geëist dat de huurprijs vooraf moet worden voldaan.
  • De ruilvoet van de zgn. ET-regeling wordt aangepast naar 100/100
  • Zodra dit mogelijk is, wordt de zwaarwerkregeling uit de cao Bedrijfstakeigen Regelingen (BTER) Bouw & Infra 2021-2025 in elk geval tot en met 31 december 2025 opengesteld voor uitzendkrachten die aan de voorwaarden uit genoemde cao voldoen.

Er is daarnaast de intentie uitgesproken om in de komende jaren verder te werken aan de volledige implementatie van het MLT-advies van de SER. Waarbij de afspraken over de volledige gelijkwaardigheid van de totale arbeidsvoorwaarden in de cao van 2026 kan worden afgerond.

Bovenstaande wijzigingen zijn een beknopte samenvatting van het onderhandelingsresultaat. De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat kan hier gelezen worden.

Plaats een bericht