Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / WHK Premie en verhaalbare schuld op derden bij ZW uitkering

WHK Premie en verhaalbare schuld op derden bij ZW uitkering

WHK Premie en verhaalbare schuld op derden bij ZW uitkering

Indien ziekte of arbeidsongeschiktheid veroorzaakt is en verhaald kan worden op een derde, dan kan UWV dit verhaal op deze derde claimen. Dit kan betekenen dat de schadelast ZW daalt. En daarmee ook de grondslag voorde WHK premie berekening. En daarmee de WHK premie voor uw gehele personeelsbestand, mogelijk over meerdere jaren. In deze procedure verandert wat.

In het Besluit Wfsv is opgenomen dat met succes verhaalde schade door UWV bij een derde ten gevolge van een uitkering Ziektewet (ZW) veroorzaakt door deze derde voor ziekte of arbeidsongeschiktheid in mindering gebracht wordt op de premiecomponent ZW.

Als voorbeeld kunnen gelden ongevallen, of andere door derden veroorzaakt ziekte uitval van uw werknemer waarbij de schuld bij een derde ligt.

UWV kan voor de dan toegekende ZW-uitkering de schade van deze ZW-uitkering verhalen op deze derde die de ziekte of arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt.

Wanneer dit succesvol gebeurt daalt het totaal aan uitgekeerde ZW-uitkering en daarmee ook mogelijk de ZW-component. Deze is 1 van de twee onderdelen van de WHK premie. Wanneer een ziektewet uitkering over meerdere jaren loopt kan het daarmee ook zijn dat het effect van de succesvolle claim een gunstig effect heeft op meerdere jaren voor de hoogte van de WHK-premie.

Dit geldt met name voor middelgrote en grote werkgevers, daar deze in hun WHK-premie een variabel premiedeel hebben. Dit variabele deel wordt beïnvloed door de totale schadelast ZW en WGA te delen door de premieloonsom van dat jaar.

Lange adem – maar nu niet meer

De procedure voor aansprakelijkheidstelling, schadevergoeding en verwerking ervan in de polis administratie neemt veel tijd in beslag. Dit veroorzaakt nadelige gevolgen voor werkgevers.
De compensatieregelgeving ging in het verleden uit van toegekende schadeclaims. Dit is nu gewijzigd per 08-10-2021 zodat er (veel eerder) een compensatie volgt.

Nog voordat de individuele schadeclaim is afgehandeld zal nu de compensatie in de berekening van de WHK premie verwerkt worden. Dit is nieuw en levert voor de werkgever eerder en mogelijk ook een hogere compensatie op.

Wanneer aansprakelijkheidsstelling wordt overgegaan en daarmee een claim bij de derde wordt ingediend, zal nu dus de compensatie aan de individuele werkgever worden meegenomen in de WHK premieberekening.

Hiermee wordt voorkomen dat werkgevers een te laag bedrag toegerekend krijgen bij deze compensatie in geval van een zogenaamde Ziektewet regres door UWV.

Voor werkgevers die eigen risico drager zijn voor de ZW heeft deze wijziging in het Besluit Wfsv geen effect. Daar gedurende de periode van eigen risico dragerschap de eigen risico drager zelf verantwoordelijk is voor de berekening Ziektewet uitkering. En een mogelijk verhaal hiermee verband houdend op derden.

Controle op de jaarlijkse premieberekening WHK-premie

Wanneer u begin december weer de nieuwe beschikking WHK-premie voor het komende jaar ontvangt dan is het aan te bevelen deze goed te lezen. En te controleren of de opgevoerde schadelast aan uitgekeerde ZW- en WGA-uitkeringen overeenkomt met wat u zou verwachten. U ziet geen individuele uitkeringsgegevens, alleen totalen van het gehele jaar.

Twijfelt u of deze data juist zijn? Dan is het mogelijk om een specificatie van de berekening en daarmee inzicht te krijgen in de individuele uitkeringen. Zijn hierbij medewerkers opgevoerd waarbij mogelijk onjuiste data ziek/herstelmelding of andere gegevens bevatten? Dan is het raadzaam om ook hier binnen 6 weken na ontvangst beschikking formeel bezwaar aan te tekenen. Immers, te hoog opgevoerde schade lijdt tot hogere premieberekening voor het individuele ZW en/of WGA deel van deze premiecomponent. Dit werkt een jaar lang door op de totale premie voor het gehele personeelsbestand.

Zeker wanneer medewerkers onterecht op uw poli administratie verwerkt zijn of er uitkering meegenomen zijn die niet tot de ZW of WGA berekening van schadelast behoren (WAZO) kan een opvraag specificatie en/of bezwaar tot een lagere premie lijden.

Bron: Ministerie SZW, 8 oktober 2021, Besluit van 21 september 2021, Taxence.nl/

Plaats een bericht