Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Wet Bibob en Wtta

Wet Bibob en Wtta

Wet Bibob en Wtta

Wat is de wet Bibob?

De Wet Bibob staat voor “Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur”. Het is een Nederlandse wet die overheidsinstanties de mogelijkheid geeft om de integriteit van ondernemers en bedrijven te toetsen voordat ze vergunningen, subsidies of overheidsopdrachten verstrekken. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat de overheid onbewust criminele activiteiten ondersteunt, zoals bijvoorbeeld witwassen. Als een aanvraag verdacht wordt gevonden, kan het Landelijk Bureau Bibob om een advies worden gevraagd. De overheidsinstantie kan dan besluiten de vergunning niet te verlenen of in te trekken.

De wet werd geïntroduceerd als reactie op de bevindingen van de Parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden in 1996, waaruit bleek dat criminele organisaties soms misbruik maken van legale bedrijfsstructuren om criminele activiteiten te ontplooien. Met de Wet Bibob hebben nu ook bestuursorganen een instrument om dergelijke malafide praktijken tegen te gaan.

Er is echter ook kritiek op de wet, met name vanuit de hoek van ondernemers. Zij vinden dat de wet soms te streng wordt toegepast, waardoor bonafide ondernemers onnodig worden belast met langdurige onderzoeken, wat financieel nadelig kan zijn.

Meer informatie over de Wet Bibob kun je vinden op de websites van Justis en Wikipedia:

Justis over Wet Bibob

Wikipedia over Wet Bibob

Hoe verhoudt de wet Bibob zich met de nieuwe wet Wtta die eraan komt?

De Wet Bibob en de nieuwe Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) hebben verschillende doeleinden maar zijn beide gericht op het voorkomen van misbruik binnen het bedrijfsleven en op de arbeidsmarkt.

De Wet Bibob is gericht op het voorkomen dat de overheid onbewust criminele activiteiten ondersteunt door vergunningen, subsidies, of overheidsopdrachten te verlenen aan ondernemingen met een criminele achtergrond. Deze wet stelt overheidsinstanties in staat om een integriteitsonderzoek uit te voeren naar de aanvragers van dergelijke vergunningen of subsidies.

Aan de andere kant is de Wtta gericht op het reguleren van uitleenbedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Deze wet introduceert een toelatingsstelsel waarbij bedrijven goedkeuring moeten hebben van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voordat ze arbeidskrachten mogen uitlenen. Het oorspronkelijke doel is om arbeidsmigranten beter te beschermen en oneerlijke concurrentie tegen te gaan. De Wtta streeft naar een betere naleving van de financiele verplichtingen die voortvloeien uit arbeid. Zoals arbeids- en fiscale wetten, cao-verplichtingen en sociale verzekeringswetten. Bovendien is de wet bedoeld om malafide praktijken van uitzendbureaus tegen te gaan, met name door misbruik van kwetsbare arbeidskrachten en arbeidsmigranten aan te pakken.

Hoewel de Wet Bibob zich meer richt op het voorkomen van criminele infiltratie in de legale economie en de Wtta zich focust op de bescherming van arbeidskrachten en het tegengaan van oneerlijke concurrentie in de uitzendbranche, vullen beide wetten elkaar aan in de bredere strijd tegen misbruik en exploitatie in het bedrijfsleven en op de arbeidsmarkt.

Wat moet je als bedrijf doen voor de Wtta?

Uitleners die te maken hebben met de nieuwe Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) moeten verschillende stappen ondernemen om te voldoen aan de nieuwe regelgeving:

1. Toelatingsaanvraag indienen: Uitleners  moeten vóór 1 juli 2025 een toelatingsaanvraag indienen bij de toelatende instantie (TI). Dit is cruciaal om na de ingangsdatum van de wet, 1 januari 2026, nog arbeidskrachten te mogen uitlenen.

2. Voldoen aan het normenkader: Uitleners moeten aantonen dat zij voldoen aan de eisen in het wettelijke normenkader. Zij moeten daarvoor een Inspectierapport aanleveren dat aantoont dat zij aan de gestelde eisen voldoen. Dit rapport moet worden overlegd aan de TI.

3. Gebruikmaken van het overgangsrecht: Bedrijven die al over het SNA-keurmerk beschikken, kunnen gebruikmaken van het overgangsrecht. Dit vereenvoudigt het proces om aan de Wtta te voldoen als zij hun aanvraag voor toelating vóór 1 juli 2025 indienen. Zie ook SNA-keurmerk is de sleutel tot verplichte toelatingsstelsel – Bureau Cicero

4. Voldoen aan toelatingseisen: Uitleners moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen voor rechtspersonen (VOG RP) en financiële zekerheid stellen door middel van een waarborgsom.

5. Bereid zijn om aanpassingen te doen: Uitleners moeten bereid zijn om hun processen en procedures aan te passen aan de nieuwe wettelijke vereisten en het normenkader dat onder de Wtta valt.

Bedrijven die arbeidskrachten uitlenen of van plan zijn dit te doen, moeten dus actief stappen ondernemen om te voldoen aan de nieuwe regelgeving. Het is essentieel om tijdig met de voorbereidingen te beginnen om te voorkomen dat zij na 1 januari 2026 niet meer in staat zijn arbeidskrachten ter beschikking te stellen.

Meer informatie

Voor meer gedetailleerde informatie en specifieke stappen kunnen uitleners de volgende links raadplegen:

Webinar: Wat betekent het toelatingsstelsel voor u als inlener? (bureaucicero.nl)

In- en doorlenen. Wat is het verschil tussen WTTA en SNA? (bureaucicero.nl)

SNA-keurmerk is de sleutel tot verplichte toelatingsstelsel – Bureau Cicero

Plaats een bericht