Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / DBA Webmodule – pilot gaat van start

DBA Webmodule – pilot gaat van start

DBA Webmodule - pilot gaat van start

Begin januari komt de webmodule, waarmee opdrachtgevers kunnen zien of ze werk mogen laten uitvoeren door een zelfstandige, als pilot online. Hiermee kan de opdrachtgever vooraf een beoordeling krijgen of het werk dat zij door een zelfstandige willen laten uitvoeren wel of niet gezien wordt als werk in zelfstandigheid of niet.

Vanaf 1 oktober 2021 kan de handhaving op de wet DBA mogelijk gefaseerd weer opgestart worden.

De pilot met de webmodule duurt 6 maanden. De pilot komt een paar maanden later online dan in eerste instantie gepland was. Het huidige handhavingsmoratorium dat per 1 januari 2021 afloopt, wordt daarom verlengd tot 01 oktober 2021. Dat staat in de zesde voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’ die minister Koolmees en staatssecretaris Vijlbrief naar de Tweede Kamer sturen.

Gebruik is vrijwillig uitkomst een indicatie

De webmodule moet meer duidelijkheid geven of werk binnen of buiten een dienstbetrekking kan worden gedaan. En of er loonheffingen moet worden afgedragen of niet. De opdrachtgever zal bij het gebruik van de webmodule een aantal vragen over het uitbesteden van het werk, de situatie waaronder dit gebeurt en diverse vragen die hierbij betrekking hebben beantwoorden. Omdat iedere situatie anders is, zijn de vragen ook afgestemd:

  • Op de branche
  • Soort werk
  • En de antwoorden die gegeven worden.

Het aantal vragen is dan ook niet altijd gelijk.

De webmodule geeft waar mogelijk zekerheid, mits de vragen naar waarheid worden ingevuld. De webmodule komt er eerst als pilot. De verwachting is dat de start van de pilot is op 11 januari en zes maanden duurt. In de pilotfase is de webmodule bedoeld als voorlichtingsinstrument, zodat opdrachtgevers en ZZP-ers zich kunnen voorbereiden op de beoogde invoering ervan.

Na het invullen van de vragen komt het antwoord direct op het scherm. Het geeft een indicatie over de situatie waarin er tussen partijen gewerkt wordt. De belastingdienst geeft uitdrukkelijk aan dat er gedurende de testfase geen rechten aan de uitkomst ontleend kunnen worden.

Webmodule DBA

De deelname aan de webmodule is gedurende de pilotfase vrijwillig en kan anoniem worden ingevuld.

De uitkomst na het invullen van de vragenlijst zal leiden tot één van de 3 mogelijke antwoorden:

  • geen sprake dienstbetrekking of
  • Neigt naar een dienstbetrekking of
  • Geen uitkomst

De webmodule kent geen motivatie op de uitkomst van de vragenlijst die is ingevuld. De vragen die het meeste invloed hebben op de uitkomst worden als eerste gesteld. Er is er een wegingslijst van de vragen te vinden op www.rijksoverheid.nl.

Tot nog toe is de uitkomst van de eerste testen dat 25% van de gevallen aangeeft dat er geen dienstbetrekking is, bij 50% is er twijfel en bij 25% is er geen uitkomst.

Het is het mogelijk om in vooroverleg te gaan met de bevoegd inspecteur bij de belastingdienst (schriftelijk) als u in uw specifieke geval meer duidelijkheid wilt.

Misbruikrisico’s

In de zomer van 2021 wordt geëvalueerd of de webmodule als instrument behulpzaam is en wordt er besloten over de eventuele definitieve inzet van de webmodule. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor handhaving, misbruikrisico’s en naar de gevolgen voor de uitvoeringsinstanties.

Na afloop van de pilot webmodule beslist het kabinet op welk moment de handhaving (gefaseerd) wordt opgestart, op z’n vroegst is dat 1 oktober 2021.

De Belastingdienst houdt toezicht op de arbeidsrelatie in het kader van de loonheffingen, geeft voorlichting en biedt een helpende hand om duidelijkheid te geven wanneer een arbeidsrelatie geen dienstbetrekking is volgens de huidige wet DBA.

Contact en overleg met opdrachtgevers kan al tot aanpassing van de werkwijze en dus tot verbetering leiden. Bij het niet opvolgen van aanwijzingen of als er sprake is van kwaadwillendheid, handhaaft de Belastingdienst. In het geval van kwaadwillendheid is er o.a. sprake van opzet, beoogd omzeilen van de Wet en/of het niet juist weergeven van de feiten en omstandigheden waaronder gewerkt wordt.

Er zijn bij de brief van de minister drie vragenlijsten gepubliceerd die inzage geven in de beoordelingscriteria in het kader van de Webmodule.

Links naar vragenlijsten

Bron: Rijksoverheid,Taxence.nl

Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht