Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / WAB: de meest in het oog springende wijzigingen

WAB: de meest in het oog springende wijzigingen

Theo van Leeuwen

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer en treedt vanaf 01-01-2020 in werking. Deze wet zal voor alle werkgevers in Nederland grote veranderingen met zich meebrengen. Flex wordt duurder, dit geldt ook voor tijdelijke dienstverbanden.
In dit artikel leest u de belangrijkste wijzigingen.

Algemeen

Met deze wet wordt Flex (dus niet alleen uitzendwerk en payrolling) duurder. De sectorindeling van nu ruim 60 verschillende sectoren die de WW-premie per sector bepaalt, zal verdwijnen. De sectorindeling voor het bepalen van de WHK-premie blijft vanaf 2020 zoals deze nu is, maar wordt op termijn ook uitgefaseerd.

Het spreekt voor zich dat in de komende periode de bestudering van deze nieuwe wet aanleiding zal geven tot het stellen van vragen. Met name het juist onderscheid maken tussen payroll- en uitzendovereenkomsten zal zich in de komende periode moeten uitkristaliseren.

Door de wijziging in kostprijs op diverse vlakken het verstandig is om tijdig met opdrachtgevers in contact te treden ten aanzien van de nieuwe situatie vanaf 01-01-2020.

WW-premie hoog en laag verdeling

De WW-premie wordt voor alle werkgevers in twee categorieën verdeeld: hoog en laag. Lage premie is voor vaste dienstverbanden. De hoge premie, die 5,5% hoger zal zijn dan de lage premie, geldt voor alle andere vormen van dienstverbanden (tijdelijke overeenkomsten, oproep contract, nul-uren contract, uitzendovereenkomst, payroll overeenkomst, min/max contracten).

Transitievergoeding 1

De eerste transitievergoeding wordt voor alle werkgevers verplicht opgebouwd vanaf de eerste dag van het dienstverband, ook tijdens de proeftijd. Onvrijwillig vertrek bij de werkgever, dus het niet verlengen van een eerdere arbeidsovereenkomst of het aangaan van een beëindigingsovereenkomst of ontbinding van het contract via UWV of kantonrechter betekent dat de werknemer recht heeft op deze transitievergoeding. Het maken van een reservering hiertoe (fiscaal) is in principe niet toegestaan.

Transitievergoeding 2

De tweedede transitievergoeding wordt lager bij lange dienstverbanden, namelijk een derde maandsalaris per gewerkt jaar (op dit moment nog een half maandsalaris vanaf het tiende dienstjaar).

Ketenregeling verlenging

Deze wordt weer verlengd naar 3 jaar. Maximaal 3 tijdelijke dienstverbanden in een periode van 36 maanden. De onderbrekingstermijn van nu 6 maanden kan bij CAO worden ingeperkt tot minimaal 3 maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.

Oproepkrachten

Voor oproepkrachten wordt de verplichte permanente beschikbaarheid ingeperkt. De werkgever moet minstens vier dagen voorafgaand aan de inzet de medewerker oproepen en geldt er een loondoorbetaling als het werk minder dan vier dagen van tevoren wordt afgezegd. Deze termijn van 4 dagen kan alleen bij cao worden ingeperkt tot minimaal één dag.

Payrolling

De meest ingrijpende wijzing in de WAB. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een uitzendovereenkomst (met allocatie functie en t.b.v. meerdere werkgevers) en payroll overeenkomsten (zonder allocatiefunctie en exclusief voor 1 opdrachtgever). Medewerkers met een payroll overeenkomst krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Ook krijgen ze recht op een adequaat pensioen vanaf 01-01-2021. Wat dit exact voor de praktijk betekent is op dit moment nog niet bekend. De definitie van de payroll overeenkomst is ruim opgesteld. Op een later moment komen wij hier nader op terug.

Versoepeling ontslagregeling

Het wordt weer mogelijk om ontslaggronden te cumuleren als er sprake is van een optelsom van ontslagredenen. Deze nieuwe negende grond geeft de kantonrechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. Hiervoor kan de werknemer maximaal een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), als de cumulatiegrond door de werkgever voor het ontslag gebruikt wordt.

ZZP’ers

Onderdeel van instemming van de Eerste Kamer met de WAB is dat de Minister van SZW toegezegd heeft dat hij voor de zomer van 2019 met de uitwerking van de voorstellen voor het nieuwe ZZP-beleid zal komen. Onderdeel hiervan is een definitief tijdpad, adequate bescherming van de zzp’ers aan de onderkant van de markt en daarnaast maatregelen gericht op het tegengaan van schijnzelfstandigheid.

Naast deze in het oog springende grote wijzigingen zijn er nog een aantal kleine, branche of bedrijfsspecifieke artikelen die wij in dit artikel niet nader behandelen, in volgende Updates zullen onderdelen van de nieuwe WAB nader behandeld worden. Wil je meer informatie over deze wetswijziging? Vul dan ons contact formulier in.

Naast dit artikel hebben wij een WAB Special opgezet zodat u per onderwerp de wijzigingen door kan nemen.

Plaats een bericht