Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / WAB – hoe zit het met het pensioen van uitzendkrachten?

WAB – hoe zit het met het pensioen van uitzendkrachten?

De komst van de WAB heeft ook gevolgen voor de opbouw van pensioen voor uitzendkrachten en payrollkrachten. In 2020 zijn deze gevolgen nog beperkt, vanaf 2021 en 2022 gaat er voor uitzendkrachten en payrollkrachten meer veranderen.

Waarom bouwen in de uitzendsector – ondanks de verplichtstelling – een op de drie werknemers (ca. 136.000 personen) geen pensioen op? Is dit sinds de WAB per 01-01-2020 van kracht is verbeterd?

Er zijn diverse redenen waarom niet alle uitzendkrachten pensioen opbouwen. Dit ligt aan de leeftijd van de uitzendkracht, namelijk jongeren onder de 21 jaar bouwen geen pensioen op. Dit is een substantiële groep uitzendkrachten.

Daarnaast kent het StiPP pensioen (het bedrijfstakpensioenfonds voor uitzendkrachten) een wachttermijn van 26 gewerkte weken.

Dit zijn enkele redenen waarom niet alle uitzendkrachten pensioen opbouwen, ondanks een verplichtstelling in deze bedrijfstak.

Pensioenen in 2020 – overleg over nieuwe plannen

Begin 2019 is het overleg over een nieuwe pensioenregeling voor de uitzendsector van start gegaan. Er is door de sociale partners al diverse keren met elkaar gesproken. Volgens de ABU (Algemene Bond Uitzendbureaus) verloopt dit overleg in goede sfeer en worden er stappen gemaakt. 

Het is de wil van de sociale partners die bij dit overleg betrokken zijn om uiterlijk in de zomer van 2020 een nieuw plan neer te leggen. 
Dit zou betekenen dat de nieuwe regeling in kan gaan per 1 januari 2022. De ABU wil graag dat er dan één nieuwe pensioenregeling komt in plaats van de huidige Basis- en Plusregeling. 

Net als de huidige regelingen zou de nieuwe regeling een beschikbare-premieregeling moeten zijn. Daarnaast wil de ABU een leeftijdsonafhankelijke premie en de doorsneesystematiek afschaffen. Ook streeft de ABU naar een eenduidig en uitvoerbaar loonbegrip voor wat betreft de pensioengrondslag. Tot slot moet de wachtperiode van 6 maanden aanzienlijk omlaag. Hierdoor gaan uitzendkrachten eerder pensioen opbouwen en levert de sector een bijdrage aan de verkleining van situaties waarin mensen geen pensioen opbouwen. 

Hoewel de WAB en het pensioenakkoord hier wellicht een bijdrage aan hebben geleverd, is er de komende 1,5 jaar dus nog geen zicht op verbetering. 

Geen pensioenplicht

Nederland kent geen algemene pensioenplicht. Bij bedrijven die niet onder een verplichtstelling vallen en waarin deelname aan een pensioenregeling ook niet in een cao is vastgelegd, zijn werkgever en werknemers vrij om afspraken te maken over een pensioenregeling. Dan kan ook het gevolg zijn dat zij geen pensioenopbouw afspreken. De verantwoordelijkheid om afspraken te maken over pensioen ligt bij sociale partners. 

Voor payrolling is er voor het jaar 2020 nog de aansluitplicht bij StiPP. Vanaf 2021 moet een adequate pensioenregeling bestaan als vergelijkbare werknemers bij de opdrachtgevers of in de sector deelnemen aan een pensioenregeling. De minister wil voorkomen dat payrolling wordt gebruikt vanwege kostenverschillen om zo te concurreren op arbeidsvoorwaarden. In het totaal aan arbeidsvoorwaarden is pensioen zeer belangrijk, waarbij de kostenverschillen tussen het wel of niet treffen van een pensioenregeling groot kunnen zijn.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Sinds de invoering van de WAB in 2020 is er voor uitzendkrachten en payrollkrachten nog niets veranderd. Medio 2020 zullen de contouren van een nieuwe regeling binnen Stipp mogelijk geschetst kunnen worden. 

Per 2021 dienen payrollkrachten op basis van de pensioenregeling geldend bij de opdrachtgever aangemeld te worden of een compensatie te krijgen die ca. 14% van de premiegrondslag bedraagt. 
Vanaf 2022 kan een nieuwe StiPP regeling verwacht worden indien de sociale partners volgens het huidige tijdpad overeenstemming hierover kunnen krijgen. Zodra hierover meer bekend is zullen wij hierover berichten.

Bron: SalarisNet

Heeft u vragen? Neem contact met ons op en wij staan u graag te woord.

Plaats een bericht