Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Dat vluchtelingen in Nederland niet mogen werken is een misverstand

Dat vluchtelingen in Nederland niet mogen werken is een misverstand

vluchtelingen niet werken

Een vluchteling mag – zij het beperkt – wel degelijk werken
Ruim een op de drie vluchtelingen in Nederland van 15 tot 64 jaar heeft een betaalde baan. Dit blijft sterk achter bij de autochtone beroepsbevolking, waarvan twee derde een baan heeft. Bij het zoeken naar werk, stuiten vluchtelingen op verschillende drempels. Denk bijvoorbeeld aan taalachterstand een en het feit dat veel diploma’s die in het land van herkomst zijn behaald hier niet worden erkend. Zijn vluchtelingen al wat langer onderweg en/of in Nederland zonder werk, dan ontstaan vaak andere problemen, zoals een gat in het cv en een hogere leeftijd. Het is voor vluchtelingen bovendien moeilijk om in contact te komen met mensen en instanties die hen aan een baan kunnen helpen. Veel werkgevers zijn onbekend met vluchtelingen en daardoor soms huiverig om hen aan te nemen. Dat is jammer, want veel vluchtelingen zijn juist erg gemotiveerd. Ze willen niets liever dan werken. U kunt hen, zij het onder bepaalde voorwaarden, aan een baan helpen. Er zijn vier regels waaraan moet zijn voldaan.

Misverstand vluchtelingen

De vluchteling:

– moet in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning
Om te mogen werken, moet het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een tewerkstellingsvergunning afgeven. Zo’n vergunning wordt pas via het UWV verstrekt wanneer de asielaanvraag minstens zes maanden in behandeling is. Het eerste halfjaar kan een vluchteling dus sowieso niet werken.

– dient een verklaring aan u te kunnen overleggenDe tweede voorwaarde om te mogen werken, is een verklaring van het COA, waaruit blijkt dat uitzetting niet aan de orde is. Deze verklaring dient de vluchteling aan de werkgever te overleggen.

– mag maximaal 24 weken per jaar werken Vluchtelingen mogen maximaal 24 weken per jaar betaald werken. Bewoners van een AZC die willen werken, moeten zelf werk zoeken. Het COA geeft wel advies, maar bemiddelt niet. Op en rond het asielzoekerscentrum worden bewoners betrokken bij de dagelijkse werkzaamheden. Bewoners mogen ook buiten het AZC vrijwilligerswerk doen.

– is een eigen bijdrage aan het COA verschuldigdWerkende asielzoekers zijn het COA een eigen bijdrage verschuldigd voor de kosten van de opvang en de uitkering die zij maandelijks ontvangen om van te kunnen leven. Ze mogen de eerste 25% van hun inkomsten houden, met een maximum van € 185,– per maand. Verdienen ze meer dan het bedrag dat ze aan het COA verschuldigd zijn, dan mogen ze ook de rest houden.

Bron: Peoplebusiness

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht