Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / ABU NBBU / ABU-cao Algemeen Verbindend Verklaring eindigt per 01 juni 2021

ABU-cao Algemeen Verbindend Verklaring eindigt per 01 juni 2021

ABU-cao Algemeen Verbindend Verklaring eindigt per 01 juni 2021

Per 01 juni 2021 is de ABU cao niet langer meer Algemeen Verbindend Verklaard. Vanaf dat moment ontstaat er een zogenaamde AVV-loze periode. Dit heeft belangrijke gevolgen voor niet bij ABU of NBBU aangesloten uitzenders.

Voor ABU en NBBU leden heeft het vervallen van de AVV-periode geen directe gevolgen. Dit komt omdat een nieuwe cao door vakbond LBV is afgesloten tot 01-10-2021. De inhoud van deze cao is identiek aan de vorige cao, behalve dat de andere vakbonden geen partij zijn bij de nieuwe cao. We laten de discussie en eventuele gevolgen over werknemers die lid zijn van andere vakbonden en niet leden buiten beschouwing. Voor ABU en NBBU leden is de nieuw cao dus onverminderd geldig tot -1-10-2021.

Voor werkgevers die aangemerkt dienen te worden als uitzendbureau (werkingssfeer ABU cao van toepassing) en die gedurende een AVV-periode onder de werkingssfeer van de ABU-cao vielen, zijn er mogelijk wel gevolgen.

Zoals bekend vallen werkgevers die gedurende de AVV-loze periode in hun arbeidsovereenkomsten geen incorporatie van de gehele ABU-cao hebben opgenomen, onder het wettelijk regime. Ondernemingen die slechts de AVV-cao artikelen van de ABU cao in hun arbeidsovereenkomst van toepassing hebben verklaard kunnen hier geen gebruik van maken in een AVV-loze periode. In ieder geval niet wat betreft cao-bepalingen die afwijken van driekwart dwingend recht (dit zijn cao-bepalingen waarvan alleen bij cao kan worden afgeweken). Ondanks het voorgaande kan een werknemer zich wel op het standpunt stellen dat bepaalde rechten zijn verworden tot verworven rechten. Denk bijvoorbeeld aan het aantal vakantiedagen uit de ABU-cao.

Mogelijkheden?

Het wettelijk regime biedt uitzendbureaus en werknemers wel nog de nodige mogelijkheden.  Zo mag men tijdens de AVV-loze periode gedurende 26 weken het uitzendbeding toepassen. Datzelfde bijvoorbeeld ook voor de loonuitsluiting. Ook dat mag de tijdens de eerste 26 weken van de uitzendovereenkomst worden toegepast.

Ongewenst een vast dienstverband?

Het reguliere Periode- en Ketensysteem is een AVV-loze periode van toepassing. Er kunnen dan in totaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten binnen 36 maanden zijn.  De gehele arbeidsduur telt hier in mee. Dus ook de periode tijdens de geldigheid van de AVV. Een lopend contract (afgesloten voor einde AVV) blijft van kracht. Wij achten de kans aanwezig dat een uitzendkracht met een Fase A contract die al drie tijdelijke contracten heeft gehad direct een onbepaalde tijd uitzendovereenkomst heeft. Als er een Fase eindigt of een uitzending met uitzendbeding bij Fase A of 1-2 en er daarna aansluitend een nieuwe uitzendovereenkomst gestart, dan is bepalend hoeveel tijdelijke overeenkomsten er vooraf geweest zijn. Zijn dat er 3 of meer en is er opnieuw een overeenkomst gestart? Dan ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Zie ook hieronder de telling bij ziektegevallen binnen Fase A of 1-2.

ABU en SNCU geven uitgebreide voorlichting

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in twee documenten die specifiek hiertoe zijn opgesteld door ABU en SNCU. U kunt de documenten hier en hier downloaden. Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op of direct met ABU of SNCU.

Bron: ABU

Bron: SNCU

Plaats een bericht